top of page

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγεννητικών Επιστημών που διοργανώνουμε είναι το ξεκίνημα ενός νέου τρόπου συνεργασίας όπου άτομα και οργανισμοί μπορούν να ενώνουν τις δυνάμεις τους καθώς διατηρούν την αυτονομία τους μέσα σε ένα πλαίσιο ισότητας, αναγνώρισης και εκτίμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και γνώσης που το κάθε μέρος φέρει.  Το έργο μας προχωρά πέρα από το συνέδριο επίσης. Αγκαλιάζει το έργο που είναι να γίνεται κάθε φορά. Συνεχώς νέα μέλη προστίθενται στα υπάρχοντα και σαν ένας ζωντανός οργανισμός αλλάζει καθημερινά. Θα χαρούμε να σας δούμε να συνδέεστε μαζί μας. Με κάθε τρόπο. Ο καθένας σημαντικός. Μαζί μπορούμε καλύτερα.

Δείχνοντας το Δρόμο

Ζούμε σε διαφορετικές χώρες. Μιλάμε διαφορετικές γλώσσες (αν και οι πιο πολλοί από εμάς μιλάμε και Αγγλικά) Προερχόμαστε από διαφορετικά ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά/ πολιτιστικά/ θρησκευτικά πλαίσια. Δεν έχουμε όλοι μας το ίδιο χρώμα δέρματος. ΑΛΛΑ, οι καρδιές μας, οι νόες μας και τα χέρια μας είναι τα ίδια: Όλοι μας τιμούμε τη ζωή στη Γη. Όλοι μας πιστεόυμε ότι η προ/περιγεννητική μας εμπειρία είναι σημαντική. Όλοι μας ευχόμαστε καλύτερη υγεία για τους ανθρώπους, ειρηνική συνύπαρξη όλων των μορφών ζωής, σεβασμό στη Φύση και καλύτερη λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να προάγεται ο πολιτισμός και η ανθρώπινη συνείδηση. 

Αν βρίσκετε τον εαυτό σας σ' αυτές τις αρχές, υπάρχει μια θέση για σας! Συνδεθείτε με μια υπάρχουσα ομάδα ή ξεκινήστε τη δική σας στη χώρα σας. 

Prenatal Sciences Partnership:
Advancing Prenatal Sciences for a Better World

Welcome to our diverse and dedicated Prenatal Sciences Partnership, where boundaries of geography, language, and background dissolve in our shared commitment to shaping a brighter future for present and future generations. We may live in different countries, speak different languages (though most of us also converse in English), and hail from various academic, professional, religious, and cultural backgrounds. But beneath these differences, our hearts, minds, and hands unite as we strive to make a profound impact on the world.

At the core of our partnership lies a collective purpose: to advance (through Research), consolidate (through Education), and disseminate (through academic and community projects) evidence within Prenatal Sciences.

 

Pioneering Research in Prenatal Sciences:

One of the cornerstones of our partnership is our unwavering dedication to cutting-edge research within the field of prenatal sciences. Our collaborative efforts extend to the researchers, scholars, clinics, and research centers of the world, where we work diligently to uncover the mysteries of the pre/perinatal period. Through rigorous inquiry, data collection, and analysis, we aim to deepen our understanding of the critical role that early life experiences play in shaping human development. Our research not only seeks to uncover the complexities of this pivotal period but also to identify innovative approaches and interventions that can enhance the well-being of individuals and communities. We are committed to fostering an environment where groundbreaking discoveries flourish and where our collective knowledge continues to expand, enriching the field of prenatal sciences for generations to come.
 

High-Quality Professional Training in Prenatal Sciences:

In our pursuit of advancing prenatal sciences, we understand the importance of equipping professionals with the knowledge and skills needed to make a meaningful impact. We are proud to offer high-quality professional training programs that empower individuals from diverse backgrounds to become experts in the field. Our training initiatives are designed to provide comprehensive, evidence-based education that prepares professionals to address the complex challenges and opportunities within prenatal sciences. Whether you are a healthcare practitioner, educator, researcher, or a member of any other relevant profession, our training programs offer a pathway to expertise and a platform for collaboration. Through these programs, culminating in the Summer Camp Prenatal Sciences Intensive Education, we aim to foster a community of professionals who share our vision and dedication, ensuring that the principles and practices of prenatal sciences are integrated into diverse professional fields, thus enhancing the quality of care, education, and research on a global scale.

Dissemination of Knowledge in Prenatal Sciences:

At the heart of the Prenatal Sciences Partnership lies our unwavering commitment to the dissemination of knowledge that drives progress within our field. We believe that the power of information extends far beyond the confines of academia, and as such, we have established a multifaceted approach to ensure that our discoveries and insights reach as many individuals and communities as possible.

1. Conferences and Symposia: Our conferences and symposia stand as vibrant hubs of collaboration, where experts, researchers, and practitioners from around the world converge to share their findings, innovations, and experiences within the realm of prenatal sciences. These events provide a dynamic platform for the exchange of ideas, sparking insightful discussions, and forging lasting connections that transcend borders. Through our conferences, we foster a global community that is passionate about advancing knowledge and improving the human condition.

2. Hall of Honor Initiative: In recognition of the exceptional contributions made by individuals and organizations to the field of prenatal sciences, we have instituted the Hall of Honor Initiative. This prestigious program celebrates those who have demonstrated unwavering dedication to advancing our understanding of prenatal development, fostering innovation, and promoting excellence in research, education, and practice. By honoring these visionaries, we not only pay tribute to their achievements but also inspire future generations to push the boundaries of prenatal sciences.

3. Publications and Journals: Our commitment to knowledge dissemination extends to the written word. We produce a range of publications, including research papers, a journal (https://www.journalprenatalife.com), and informative resources, all aimed at sharing the latest discoveries, best practices, and insights in prenatal sciences. Through these publications, we empower professionals, researchers, and the broader community to access valuable information that can drive positive change and inform decision-making.

4. Community Engagement and Outreach: We firmly believe that knowledge should be accessible to all. To achieve this, we engage in community outreach programs, partnering with local organizations, parental groups, and educational institutions to bring the benefits of prenatal sciences to diverse communities. Through workshops, seminars, and interactive initiatives, we aim to educate and empower individuals with the tools they need to make informed choices about their own health and well-being.

Working in the above mentioned axons, we aim to use the power of prenatal knowledge for the betterment of humanity and the planet. More specifically: our objectives are
 

 1. Healthy Beginnings: We are dedicated to promoting healthy starts for every human being. We believe that the earliest moments of life significantly influence our lifelong well-being.

 2. Maximizing Quality of Life: We work tirelessly to maximize the quality of life prospects for all individuals, regardless of their background or circumstances.

 3. Resolving Pre/Perinatal Traumas: Recognizing the profound impact of pre/perinatal experiences, we endeavor to heal and free human potential from the burden of unresolved traumas.

 4. Sensitizing Professional Communities: We strive to raise awareness among diverse professional communities about the profound importance of the primal period in shaping our lives as children and adults.

 5. Informing Communities of Interest: Our outreach extends to parental groups, families, scientific communities, and research communities, educating them about the significance of the pre/perinatal and early postnatal period.

 6. Optimizing Human-Earth Connection: We believe in the inseparable connection between humans and the Earth. Our work seeks to optimize this relationship for the betterment of both.

 7. Supporting Life Sustainability: Sustainability is a cornerstone of our values. We are committed to supporting life sustainability on a global scale.

 8. Promoting Peaceful Global Relationships: We advocate for peaceful coexistence among all life forms and work towards building bridges of understanding across cultures and communities.

 9. Advancing Civilization Through Integration: Our belief in honoring differences and integrating them to maximize understanding drives us to foster a more inclusive and harmonious civilization.

 10. Accelerating Knowledge Translation: To create a lasting impact, we are dedicated to translating our knowledge into best practices that can be shared globally.

 11. Global Impact: Our work resonates across the globe, impacting individuals, communities, and the world at large by promoting better health, sustainability, and peaceful coexistence.

 12. Bridging Gaps: We are committed to bridging knowledge gaps and fostering global equity in prenatal sciences, ensuring that all countries have access to the latest understanding and services, regardless of their current standing in the field.

Join Us in the Journey of Discovery: As we continue to expand the frontiers of prenatal sciences through creating and disseminating knowledge, the Hall of Honor Initiative, publications, and community engagement, we invite you to be part of this transformative journey. Together, we can ensure that the knowledge we generate has a profound and lasting impact on the health, well-being, and future of individuals, families, and communities worldwide. Join us in shaping a world where the wisdom of prenatal sciences is a cornerstone of progress and compassion. 

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page